Algemene voorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens Investeringsplein.nl te gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van Investeringsplein.nl

Algemeen

Deze website is samengesteld door Investeringsplein.nl, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, nummer Kamer van Koophandel: 11042225, (hierna: Investeringsplein.nl)

Toegestane gebruik

U dient zich als gebruiker van Investeringsplein.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Investeringsplein.nl en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Investeringsplein.nl, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar Investeringsplein.nl, waarbij de website binnen de kaders van Investeringsplein.nl verschijnt) aan te brengen, indien Investeringsplein.nl daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@investeringsplein.nl.

Voorts is het niet toegestaan u als geldzoeker aan te melden op Investeringsplein.nl met een vraag naar consumptief krediet. Het gebruik van Investeringsplein.nl is slechts voorbehouden aan personen of organisaties die op zoek zijn naar zakelijk kapitaal of zakelijk kapitaal aanbieden. Investeringsplein.nl behoudt zich het recht voor elke aanmelding van geldzoeker of geldschieter die in haar ogen in strijd is met deze voorwaarden of het algemene belang van Investeringsplein.nl van de website te verwijderen zonder de houder van de informatie daar vooraf van op de hoogte te stellen.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Investeringsplein.nl zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot haar website berusten uitsluitend bij Investeringsplein.nl en/of haar partners. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met haar website en Investeringsplein.nl in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Investeringsplein.nl.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Investeringsplein.nl en/of haar partners, behoudt Investeringsplein.nl zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Investeringsplein.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Investeringsplein.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Investeringsplein.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Investeringsplein.nl is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via investeringsplein.nl worden aangeboden.

Investeringsplein.nl is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Investeringsplein.nl.

Investeringsplein.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Investeringsplein.nl garandeert ook niet dat de op haar website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Investeringsplein.nl garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt. Investeringsplein.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Investeringsplein.nl.

U vrijwaart Investeringsplein.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van haar website.

Matchmail

Investeerders die zich aanmelden op InvesteringsPlein.nl gaan ermee akkoord om 1x per 2 weken de geautomatiseerde macthmail (gericht op uw persoonlijk profiel) te ontvangen. Onderaan deze mail kunt u aangeven of u de matchmail vaker (1x per week) of niet wilt ontvangen.

Algemene voorwaarden