Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op Investeringsplein.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Investeringsplein.nl B.V.

Investeringsplein.nl B.V. is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor informatie gepubliceerd door derden. Wij controleren en beheren de informatie met uiterste zorg maar kunnen niet garanderen dat deze te allen tijde correct en betrouwbaar is en derhalve kan Investeringsplein.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade voortvloeiend uit door derden gepubliceerde informatie.

Investeringsplein.nl treft alle mogelijke maatregelen om misbruik door derden van gepubliceerde informatie te voorkomen. Investeringsplein.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik, op welke wijze dan ook, door derden van gepubliceerde informatie door derden.  Leden, abonnees en adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij publiceren.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Investeringsplein.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Investeringsplein.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Investeringsplein.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. 

Disclaimer